VOORWAARDEN voor de Affiliate programma

Deze voorwaarden gelden vanaf november 2018

Ga terug naar Alle Workshops en Cursussen
Artikel 1 –Inleiding

Onderstaand vindt je de partnervoorwaarden van EnChantalled voor Mijn Online Manga Workshops. Wij raden je aan deze zorgvuldig door te lezen alvorens je jezelf aanmeldt voor het partnerprogramma. Indien je jezelf aanmeldt voor het partnerprogramma ga je akkoord met de voorwaarden.

EnChantalled heeft meerdere websites die los van elkaar staan. Wil je ook affiliate worden van enchantalled.com en onlinemangaworkshops.com (Engelse versie) dan moet je daar apart voor aanmelden.

Door je aan te melden als partner ga je een partnerovereenkomst aan met EnChantalled. EnChantalled is gevestigd te Alkmaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58265295

Artikel 2 – Aanmelding en aanvaarding partnerovereenkomst Mijn Online Manga Workshops
 1. Je kunt jezelf als partner aanmelden door een of meerdere websites en/of socialmedia kanalen aan te melden en akkoord te gaan met de partnervoorwaarden. De aanvaarding van de aanmelding vindt plaats via e-mail.
 2. EnChantalled adverteert zelf via diverse advertentienetwerken en/of zoekmachines voor haar websites enchantalled.com, onlinemangaworkshops.nl en onlinemangaworkshops.com. Het is affiliatepartners niet toegestaan deel te nemen via het affiliateprogramma door advertenties te plaatsen op advertentienetwerken en/of zoekmachines zoals Bing, google, facebook, LinkedIN of twitter, die vervolgens (via het affiliateprogramma) verwijzen naar deze websites.
 3. EnChantalled kan zonder opgave van redenen het partnerschap weigeren.
Artikel 3 – Intellectuele eigendomsrechten
 1. De partner heeft gedurende de duur van de overeenkomst het recht – uitsluitend ten behoeve van het partnerschap – de namen EnChantalled en Mijn Online Manga Workshops en de bijbehorende logo’s te gebruiken om te verduidelijken dat hij deelneemt aan het partnerprogramma.
 2. Het is de partner niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de gebruikte logo’s.
 3. Het is de partner toegestaan content van EnChantalled en Mijn Online Manga Workshops te gebruiken in het kader van het partnerschap, echter zonder deze te wijzigen. Teksten van de website en product omschrijvingen mogen nooit gebruikt en gekopieerd worden, omdat dat de vindbaarheid van EnChantalled via SEO schaadt.
 4. Niets in het partnerschap strekt tot overdracht door EnChantalled van intellectuele eigendomsrechten in welke vorm dan ook. De partner zal alle intellectuele eigendomsrechten en merkrechten van EnChantalled, alsmede die van derden, volledig respecteren.
Artikel 4 – Administratieve werkwijze partnerprogramma
 1. Indien de partner op zijn site prijzen vermeldt van producten van onlinemangaworkshops.nl zal de partner er altijd voor zorgen de juiste prijzen te vermelden. EnChantalled aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerd vermelde prijzen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen betaalt EnChantalled een commissie van 20% over de omzet exclusief BTW minus verzendkosten die wordt gerealiseerd binnen een half uur nadat een bezoeker via de links vanaf de site van de partner op de website van onlinemangaworkshops.nl is terechtgekomen. Uitgezonderd van deze omzet is de omzet die het gevolg is van aankopen door de partner zelf, of door iemand anders via de account van de partner. Tevens uitgezonderd van deze omzet is de omzet die het gevolg is van verwijzingen naar de websites van EnChantalled via een van de in artikel 2 genoemde advertentienetwerken.
 3. Bezoekers worden getraceerd via hun session cookie. Indien de bezoeker het gebruik van cookies blokkeert is EnChantalled geen commissie verschuldigd over de omzet.
 4. De commissie wordt per kwartaal door EnChantalled uitgekeerd. De rapportage van EnChantalled is leidend voor het vaststellen van de commissie.
 5. EnChantalled zal de commissie per kwartaal betalen, mits de partner een IBAN rekening nummer of Paypal betalingsmail heeft bekendgemaakt aan EnChantalled via zijn ‘Affiliate Dashboard’ gegevens.
 6. EnChantalled heeft het recht betalingen aan de partner te verrekenen met bedragen die de partner verschuldigd is aan EnChantalled.
Artikel 5 – Beëindiging partnerovereenkomst
 1. Het partnerschap kan zonder opgave van redenen door de partner en door EnChantalled worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 week.
 2. Het partnerschap eindigt automatisch indien de partner de link naar EnChantalled verbreekt.
 3. Het partnerschap eindigt automatisch indien het partnerprogramma wordt stopgezet door EnChantalled.
 4. De partner heeft uitsluitend recht op vergoeding van commissie voor omzet die is gerealiseerd voor de beëindigingsdatum van het partnerschap.
 5. Het partnerschap is niet overdraagbaar op derden. Indien de site van de partner wordt overgedragen aan een derde, dient de partner EnChantalled hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en eindigt het partnerschap automatisch.
 6. EnChantalled en de partner zullen na beëindiging van het partnerschap, ongeacht de reden van deze beëindiging, geen aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van de beëindiging van het partnerschap.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
 1. De partner is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van zijn eigen site. De partner vrijwaart EnChantalled voor alle aanspraken op dit punt.
 2. Indien de site van EnChantalled – om welke reden dan ook – niet goed functioneert is EnChantalled niet aansprakelijk voor schade die de partner als gevolg hiervan leidt.
Artikel 7 – Diversen
 1. EnChantalled heeft het recht de partnervoorwaarden te veranderen en zal de partners in dat geval hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De partner heeft het recht nadat de partnervoorwaarden zijn veranderd het partnerschap te beëindigen. Indien de partner het partnerschap niet beëindigt wordt hij geacht de nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 2. De partner zal zich richting derden nimmer presenteren als een agent van EnChantalled of Mijn Online Manga Workshops. De partner zal zich er nimmer op beroepen met EnChantalled een agentuur overeenkomst te zijn aangegaan.
 3. De partnervoorwaarden zijn onderhevig aan Nederlands recht. Geschillen tussen de partner en EnChantalled zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Noord-Holland.

 

Wanneer je akkoord gaat met deze voorwaarden dan kunnen we partners zijn.

Samen kunnen we heel veel mensen plezier laten beleven met manga tekenen!