Privacybeleid van Online Manga Workshops

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-8-2018.

Terug naar alle workshops en Cursussen

Hoi toekomstige manga tekenwonder, Heb je al zin in de Workshops en cursussen, maar wil je eerst nog even weten hoe EnChantalled met jou gegevens omgaat?

Lees dan verder. Ik probeer het zo kort en duidelijk mogelijk te houden.

Online Manga Workshops en contact persoon

Online Manga Workshops is onderdeel van EnChantalled, Illustratiebedrijf en webshop van Chantal Visser en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer: 58265295

Je kan Chantal bereiken via enchantalled@gmail.com

Welke gegevens bij Online Manga Workshops verzameld worden

Al leer ik je graag beter kennen, verzamel ik toch alleen de gegevens die nodig zijn om de dienst uit te voeren. Zo wordt het voor jouw mogelijk om de workshops en cursussen te volgen.

Ik gebruik je gegevens niet voor Marketing. Tenzij je me hier toestemming voor gegeven heb. Hier vraag ik dan specifiek om.

Jouw gegevens worden met een klein groepje Derden gedeeld. Het gaat hier om betrouwbare bedrijven die betaling, email service, boekhouding, administratie en deze website mogelijk maken. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Met hun kan ik jou het best van dienst zijn.

Samenwerking maakt alles mogelijk

Hier de bedrijven waar ik mee samen werk om alles mogelijk te maken:

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen op Online Manga Workshops maken ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Mollie’s privecey verklaring vind je hier.

Administratiekantoor Admiraal

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Administratiekantoor Admiraal. Ik deel jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.  jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Administratiekantoor Admiraal is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Administratiekantoor Admiraal gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Siteground

Online Manga Workshops is ontwikkeld met software van WooCommerce en Learndash, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Siteground. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met Siteground gedeeld. Siteground heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website, worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en de online Platform

Zodra je je ingeschreven hebt of een Online Workshop of Cursus gekocht heb, dan heb je toegang tot de online platform van deze website. Hier vind je alle cursussen waar jij voor ingeschreven hebt en van welke groepen je lid bent. Elke cursus en workshop heeft een eigen groep, zodat je makkelijk met mensen die de zelfde cursus of workshop volgen kan kletsen.

Ook kan je hier je eigen profiel- en omslagfoto bewerken.

Onder het kopje instellingen kan je, je wachtwoord, je email adres en je naam wijzigen.

Je naam en gebruikersnaam zijn samen met je profielfoto, omslagfoto en welke cursussen je volgt zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot het platform.

Je hebt ook een Mijn Account pagina. Hier vind je een overzicht van je bestellingen, cadeaubonnen, downloadbare bestanden dat je gekocht had en je adres gegevens.

Je hebt alle recht om al deze gegevens door ons te laten verwijderen of aan te passen.  

Hoe lang jouw gegevens bewaard blijven

Om jou toegang tot je workshops, cursussen, het platform, downloads, cadeaubonnen en al het andere wat bij de dienstverlening hoort te kunnen bieden, bewaren we je gegevens tot dat je wenst geen klant meer van Online Manga Workshops te zijn. In dat geval kun je een mail sturen naar enchantalled@gmail.com onder vermelding: ‘Beëindigen Account’. Je account wordt dan verwijderd. Je hebt dan ook geen toegang meer tot het platform, je Workshops, Cursussen en andere aankopen. Deze worden verwijderd.

Je rechtelijke super krachten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde superkrachten…ook wel rechten genoemd, met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen zich te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen onze systemen hanteer.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Met deze super kracht heb je altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen via email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Met deze super kracht heb je altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij doen of nog makkelijker naar je account pagina, profiel of instellingen gaan op de website om daar zelf je gegevens aan te passen.

Zelf doen is sneller. Doe je het via mij, dan ontvang je binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Met deze super kracht heb je altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij via email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Met deze super kracht heb je altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze mij via email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Met deze super kracht heb je in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van mij (EnChantalled). Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerk(en) aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met me op via email.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ik (EnChantalled) op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mijn binnen de mogelijkheden die de wet mij bied daartegen verzetten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons